Baudžiamojo įstatymo nuostatų rūšys: pavyzdžiai. Nuostatų ir sankcijų sąvoka ir rūšys

Veiksmingas šiuolaikinių nusikaltimų taikymasteisės aktai suponuoja joje esančių teisinių normų struktūrą, kuri yra tiesioginė valstybės įstatymų leidimo pareiga, kuri nustato tiek visuotinai priimtinas elgesio taisykles, tiek nustato tinkamas sankcijas už jų pažeidimą.

Klasikinė teisinės valstybės struktūra

Baudžiamosios teisės nuostatų nuostatos

Bet kuri esama teisinė norma turi klasikinę struktūrą, kurią sudaro tokie tarpusavyje susiję elementai kaip hipotezė, disponavimas, sankcija.

Hipotezė nurodo konkrečias sąlygasbuvimas (ar nebuvimas), kuriems ši taisyklė turėtų būti taikoma. Ši hipotezė leidžia susieti abstrakčią elgsenos modelį su konkrečia situacija, vieta ir laikas arba tam tikra tema.

Disponavimas yra tinkamo elgesio taisyklė, kurią turėtų vadovautis visi teisinių santykių subjektai.

Sankcija apibrėžia tuos ar kitus nepalankiuspasekmės, kurios turi atsirasti dėl nuostatų, nustatytų nuostatose, pažeidimų. Sankcija yra nedviprasmiškas valstybės neigiamo požiūrio į teisinių normų nepaisymą išraiška.

Tokia trijų elementų struktūra leidžia suprasti, kas yra dispozicija ir kokia vieta tai daro, taip pat leidžia kad būtų užtikrintas aukštas efektyvumo lygisnedviprasmiškas tinkamo elgesio apibrėžimas. Nesant vieno ar kito minėtų elementų, galima aiškiai nustatyti, ar konkreti loginė struktūra yra teisinė norma, ar ne.

Baudžiamosios teisės normos struktūra

Baudžiamosios teisės nuostatų nuostatos

Siekiant teisingai ir veiksmingai taikyti baudžiamąją teisę, būtina suprasti, kas sudaro baudžiamosios teisės normos sąvoką ir struktūrą.

Kriminalinės-teisinės normos, būdingosklasikinės teisinės normos, tačiau skiriasi specifiniu jų struktūros pobūdžiu, o tai reiškia, kad yra tik du elementai. Išdėstytus Bendrosios dalies Baudžiamojo kodekso normos, yra sudaryta iš elementų, tokių kaip hipotezę ir sankcijos, ir įrašė specialiojoje dalyje Baudžiamojo kodekso, yra sudaryta iš polinkius ir sankcijų.

Dėl specialiosios dalies teisinių normųBaudžiamojo kodekso, iš bendro pobūdžio hipotezės ir išreiškiama struktūrą, kaip antai: "Jei objektas padarė neteisėtą aktą ...". Todėl baudžiamosios teisės nuostatos Baudžiamojo kodekso, steigimo ypatumus ir savybes konkrečių deliktų, taip pat sankcijos, kurios yra naudojamos pastarosios komisijos, hipotezė nenurodomas ir tik numanoma ir tipų polinkius ir sankcijų nustatyti didžiausią detalę.

Šiuo atžvilgiu jurisprudencijoje yra nuomonė,kad nepaisant to, kad baudžiamosios teisės normos struktūroje iš tikrųjų yra tik du elementai, akivaizdaus numanomos hipotezės buvimas leidžia mums laikyti klasę kaip struktūrą (hipotezę, dispoziciją, sankciją).

Disponavimas - koncepcija

Remiantis baudžiamosios teisės normos nuostatomis, būtina suprasti, kad jo struktūrinis elementas, nustatantis šios normos numatytą delikto apibrėžimą, taip pat jo sudėtis.

Nuostatų klasifikacija

Baudžiamosios teisės nuostatų nuostatos

Pagal dizainą ir tiesioginį turinį skiriamos tokios baudžiamosios teisės nuostatos:

  • Paprasta - kaltina, bet neatskleidžia jos požymių.
  • Aprašomasis - išsamiai apibūdinamos pagrindinės delikto savybės.
  • Nuorodoje - neapibūdinami delikto požymiai, tačiau siūloma paminėti kitą Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriuo jis nustatomas.
  • Antklodė - norint nustatyti delikto požymius, tai nurodo kitus norminius teisės aktus, kurie neturi baudžiamojo pobūdžio.
  • Kombinuotosios (arba mišrios) - apima požymių arba blanko požymius kartu su charakteristikomis, susijusiomis su kokiu nors kitu disponavimu.

Dispozicijų rūšys: paprastas, aprašomasis

Baudžiamosios teisės nuostatų nuostatos

Taigi, išsamiau apsvarstysime, kokios rūšies nuostatos yra baudžiamosios teisės.

Paprastas dispozicija tik nurodoar kitokiu nusikaltimu, bet neatskleidžia jo požymių, nes pastarosios esmė yra gana akivaizdi ir be tiesioginio paminėjimo jokių detalių. Tokių nuostatų įvedimas baudžiamosios teisės normose yra pagrįstas tuo, kad teisėsaugos vykdytojas neturės sunkumų suprasti naudojamus apibrėžimus, todėl jų papildomas aiškinimas nebus reikalingas. Pavyzdžiui, mes galime apsvarstyti BK 126 straipsnio - pagrobimą.

Apibūdinamasis disponavimas apima ne tikfaktinio delikto apibrėžimas, taip pat išsamus jo pagrindinių bruožų aprašymas. Pavyzdžiui, Baudžiamojo kodekso 158 straipsnyje numatytas delikto pažeidimas apibrėžiamas kaip slaptas asmens turto vagystė. Šios nusikalstamos veikos rūšys yra dažniausios.

Nuostatų tipai: nuoroda, antklodė sujungta

Baudžiamosios teisės nuostatų nuostatos

Referencinis išdėstymas, kaip minėta pirmiauneapibūdina delikto, bet yra apeliacinis skundas dėl kurio nors kito Baudžiamojo kodekso straipsnio, kuris nustato jo charakteristikas. Taigi, pasikartojimai, kurie nėra būtini ir apsunkina baudžiamąją teisę, pašalinami. Referalai naudojami tiek tiesioginiais, tiek netiesioginiais būdais. Pirmuoju atveju nurodomi žymenys, kurie turi būti ar nėra deliktinėje. Antruoju atveju bet kuri sąvoka atskleidžiama vieną kartą, o tada taikoma kitų normų nuostatoms.

Vienkartinė disponavimas baudžiamąja teise yra nuorodų į normas, esančias bet kuriuose kitose teisės srityse - aplinkosaugos, civilinės, darbo ir kt. Šios rūšies nuostatai baudžiamojoje teisėje yra naudojami tuose straipsniuose, kuriuoseJi nustato, kad pažeidžiant tam tikras taisykles atsakomybę (eismo, ginklų tvarkymo statybos darbai ir pan. R.). Įrašyta į šias pačias taisykles baudžiamosios teisės būtų lėmė reikšmingą komplikacija pastarasis, taip pat stojimo reikalaujama iš jo, reguliariai dėl pakeitimų, padarytų minėtų taisyklių.

Kombinuotoje (mišrioje) dispozicijoje gali būti blankų ar nuoroda, taip pat kai kurių kitų, paprastai paprastų arba apibūdinančių požymių.

Atsižvelgdama į klausimą, kas yra dispozicija, turėtų toliau svarstyti, kas tai yra, yra tiesiogiai susijęs su paskutine baudžiamosios teisės normos dalimi, pavyzdžiui, sankcija.

Sankcija - koncepcija

Baudžiamosios teisės nuostatų nuostatos

Sankcija yra formuojanti struktūrabaudžiamosios teisės normos elementas (esantis Baudžiamojo kodekso specialiojoje dalyje), kuriame nustatoma, kokia yra nuobaudos įvairovė ir dydis, numatytas dėl delikto, kurį apibūdina šios taisyklės taikymas. Per sankcijas įstatymų leidėjas vertina visuomenės grėsmę, kuriam būdingas tobulas deliktas.

Sankcijų rūšys

Baudžiamosios teisės nuostatų nuostatos

Baudžiamojoje teisėje naudojamos sankcijos yra klasifikuojamos pagal patikimumo laipsnį, būtent:

  • Absoliučiai tvirtas - nustatykite kaipvienintelė bausmės forma ir griežtai konkreti vertė. Dabartiniuose teisės aktuose šios sankcijos nenaudojamos, nes jų naudojimas neleidžia individualizuoti bausmės pagal konkretaus delikto aplinkybes, taip pat asmenines kalto subjekto savybes.
  • Palyginti specifiniai - nustatytikonkretus bausmės tipas, taip pat jo teisiškai apibrėžtos ribos, nurodant minimalų ir maksimalų bausmės dydį arba tik didžiausią bausmę.
  • Alternatyva - įdiekite du ar daugiaurūšių bausmės (arba bauda, ​​arba viešieji darbai, arba laisvės atėmimu ir m. psl.), kuris gali būti naudojamas balais atitinkamą delikto pradedant abi pastarosios, ir tinkamas funkcijų.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau baudžiamosios teisės nuostatų ir sankcijų pavyzdžiai,galima teigti, kad pastaroji sistema, taip pat jos normų struktūra užtikrina tinkamą ir veiksmingą baudžiamosios teisės praktinį taikymą, leidžiantį tinkamai išlaikyti teisinės valstybės principus visuomenėje.

</ p>
Patinka:
0
Susiję straipsniai
Nusikalstamos veikos baudžiamojoje teisėje subjektai:
Įsipareigojimo esmė civilinėje teisėje
Priežastinis ryšys baudžiamosios teisės srityje: sąvoka,
Pareiškimų pagrindimas ir praradimas
Klasikiniai civilinių sutarčių tipai
Teisinė valstybė yra reglamento pagrindas
Socialinių grupių samprata ir tipai
Civilinės teisės apribojimas -
Kas yra terminas? Koncepcija, tipai ir
Populiarios žinutės
aukštyn